itto fuji ITTO Fuji

red Fuji and white cloudsFuji, Sharaku